תנאי שימוש

 1. כללי
  1. חתן כלה פאפזו בע"מ ח.פ. 515931145 (להלן: "החברה"), הינה המפעילה של אתר האינטרנט חתן כלה פורטל בכתובת hatankala.co.il (להלן: "האתר"), שבמסגרתו היא מפרסמת מידע לגבי בתי עסק ונותני שירותים שונים .
  2. באם המשתמש הינו מתחת לגיל 18, המשתמש לא יהיה רשאי לעשות שימוש באתר זה, לכל מטרה שהיא.
  3. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין החברה, המפעילה את האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר ובכלל זה צד שלישי שמפרסם תכנים באתר .
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על ידי החברה .
  5. החברה אינה אחראית לכל החומרים והמידע המתפרסם באתר על ידי המשתמשים, וככן השמטת פרטים ו/או לאי-דיוקים העלולים להתרחש כתוצאה משימוש בסיווגים האמורים הינו באחריותו של המשתמש.
  6. המשתמש מצהיר ומתחייב כי האחריות הבלעדית לתכנים שיועלו לאתר וכן כל תוצאה הנובעת מהם ולרבות כל שימוש בהם חלה על הגולשים באתר ו/או על הצד השלישי שהעלה את התכנים לאתר .
  7. השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי האתר .

 2. הרשמה לאתר
  1. המשתמש מצהיר כי לצורך שימוש בשירותים הניתנים באתר, יספק המשתמש בין היתר מספר פרטים אשר יופיעו בחלק באתר המכונה "אזור הגולשים". החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש לגורמים עימם החברה משתפת פעולה. אזור הגולשים הינו משותף לכל אתרי קבוצת חתן כלה. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע כאמור מפורטים להלן.
  2. במסגרת הרישום באזור הגולשים, יתבקש המשתמש לספק לחברה מידע שיכלול, בין היתר את פרטיך האישיים, שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען ומספר טלפון. חלק מהנתונים שיידרש משתמש לספר במסכרת אישום לאתר, הינם פרטי חובה. בנוסף לפרטים אלו המשתמש יתבקש לבחור סיסמה, אשר תשמש בזיהויו לצורך קבלת השירותים ("טופס הרישום"). המשתמש מצהיר כי מילוי טופס הרישום מהווה הסכמה של המשתמש לרישומו לאזור הגולשים בכל אתרי חתן כלה.
  3. המשתמש מתחייב לספק מידע נכון ומלא אודותיו, כפי שיתבקש בטופס הרישום באתר. החברה תהיה זכאית לעדכן את הטופס רישום ללא צורך בהודעה. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע כפי שנמסר בטופס הרישום במטרה לשמור על נכונותו ודיוקו .
  4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משתמש מסכים כי החברה תהא רשאית לנהוג במאגר המידע של הגולשים הרשומים בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע של הגולשים הרשומים שימוש, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים הרשומים (בדואר ו/או בדואר אלקטרוני ו/או בפקסימיליה ו/או בהודעות טקסט לטלפון הנייד), לרבות דברי פרסומת של בתי העסק השונים ו/או מפרסמים שונים .
  5. המשתמש פוטר את החברה ולרבות מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל אחריות לשימוש בלתי מורשה של כל צד ג' בנתונים המופיעים בטופס הרישום.
  6. המשתמש מסכים כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק כל שירות שניתן ו/או שיינתן בעתיד על ידה באתר, בכל מקרה בו החברה תהא סבורה, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, כי המידע שמסרת אינואמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או בכל זמן נתון שלאחריו, והכל עם או בלי הודעה מוקדמת .

 3. יצירת קשר עם בתי העסק
  1. משתמש מסכים כי החברה תהא רשאית לשמור את מספר הטלפון ופרטי הקשר של המשתמש, ולכלול אותו במאגר מידע של החברה או ליצור באמצעותו קשר עם המשתמש.
  2. הגולש יודע כי במסירת מספר הטלפון הנייד ו/או פרטים נוספים על ידו לחברה, הוא מאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו ומתן שירותי דיוור ישיר .

 4. תגובות, חוות דעת והמלצות באתר
  1. באתר מתפרסמים מעת לעת תכנים אשר מקורם במשתמשי האתר, לרבות פורום גולשים, חוות הדעת, ביקורות, וההמלצות, המאפשרים החלפת מידע, תכנים ורשמים בין משתמשי האתר ("המלצה/ות"). פרסום המלצות, כתיבת תגובה להמלצות, שמירתו של שם עסק ברשימת הפריטים המועדפים, וכן פרסום הודעות בפורום הגולשים פתוח לשימושם של משתמשים אשר נרשמו כגולשים רשומים. הצפייה בהודעות המפורסמות בפורומים ובהמלצות פתוחה לצפייה לכלל הגולשים. חלק מהפרטים אשר נמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידו באתר .
  2. מבלי ליצור כל חובה על החברה ו/או מי טעמה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות ו/או לערוך את ההמלצה שפורסמה באתר וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט .
  3. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לתכנים אשר הועלו על-ידי המשתמשים לפורום ו/או נכתבו על-ידי משתמשים במסגרת האתר. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחריות בגין כל שינוי או השמטה של פרט מהתכנים שיועלו על ידי משתמשי האתר. לחברה שיקול דעת באם לפרסם כל חוות דעת שהיא שניתנה על ידי משתמשי האתר.
  4. החברה רשאית לדרוש מגולש רשום אשר פרסם חוות דעת באתר אסמכתאות וכן ראיות בכתב המוכיחות כי הוא אכן קיבל את השירות ו/או המוצר נשוא חוות הדעת מבית העסק ו/או נותן השירות ולחברה יהא שיקול הדעת הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת, להתיר את פרסום חוות הדעת ו/או התגובות או להסירן .
  5. החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית לכל הסתמכות על ידי כל אדם על התכנים או המסרים המפורסמים בפורומים ו/או בהמלצות .

 5. העלאה של תכנים בלתי חוקיים
  1. המשתמש מתחייב כי במסירת תכנים לפרסום באתר של חתן וכלה, לרבות פרסום בפורומים ו/או בהמלצות, תחול על המשתמש האחריות הבלעדית והמלאה בלבד בקשר לתכנים ו/או כל הנובע משימוש בתכנים. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המשתמש מתחייב כי בכל הקשור לתכנים שיועלו על ידו לאתר, כדלקמן:
   1. כל התכנים הינם למטרות חוקיות בלבד.
   2. התכנים אינם בעלי אופי גזעני, פוגעני ו/או שיש בפרסומם משום לשון הרע ו/או עבירה על חוק כלשהו.
   3. אין בתכנים בכדי לפגוע ו/או להזיק ברגשות הציבור, לרבות כל תוכן בעל אופי מעליב, משמיץ, טורדני או פוגע העלול לפגוע ברגשות הציבור.
   4. אין בתוכן להוות בסיס לקובלנה פלילית ו/או תביעה אזרחית או הפרה של כל חוק, לרבות תוכן בלתי חוקי ו/או תוכן המעודד, מסייע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית על פי כל דין.
   5. התוכן אינו פוגע ו/או עלול לפגוע בשם הטוב של בתי העסק ו/או כל צד שלישי שהוא.
   6. אין בתוכן להוות הטעייה כלשהיא.
   7. התוכן אינו מהווה תוכן שקרי, מטעה או מסולף.
   8. התכנים אינם פוגעים בפרטיות של כל אדם.
   9. התכנים אינם מפרים זכויות קניין רוחני של צד ג'.
   10. שימוש בתוכן אינו מצריך כל אישור של צד ג' לשימוש למעט המשתמש.
   11. התכנים אינם מכילים וירוס מחשב מכל סוג שהוא. יובהר כי החברה רשאית שלא לפרסם ו/או להסיר כל תוכן אשר כולל אחד או יותר מהסעיפים האמורים .
  2. החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים, אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים שלהלן ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת .
  3. כל מבקר באתר שמצא במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי ו/או לא מוסרי, מתבקש להודיע על כך למנהלי אתר זה בכתובת .info@hatankala.co.il

 6. הגבלת אחריות של החברה ומי מטעמו .
  1. החברה, מנהליה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן החברה ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא בזה בתוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למי ממשתמשי האתר, לרכושו או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר ו/או בשל חדירה בלתי חוקית ושימוש או שיבוש התכנים על ידי צדדים שלישיים .
  2. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת פורומים, חוות דעת, המלצות או באמצעות כל דרך אחרת.
  3. החברה ו/או מי מטעמה אינה צד לכל התקשרות בקבלת שירות או רכישת מוצר בין משתמשי האתר, ואינה נושאת בכל אחריות שהיא בגינה, בין במישרין או בעקיפין. החברה לא תישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו באתר. ככן, כל משתמש באתר פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בגין כל מחלוקות אם וכאשר יתעוררו בין הצדדים השונים בעסקה.
  4. השימוש באתר ובתכנים המופיעים באתר ניתניםAS IS בהתאם להחלטת החברה ולשיקול דעתה, ולא תהיה לכל משתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה.
  5. החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת ששירותי האתר, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, לא יופרעו ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה .
  6. החברה רשאית בכל שלב שהוא לסגור או לחסום גישה אליו על ידי כל צד ג', ולרבות לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותו של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמש מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך .

 7. אבטחת מידע והגנה על פרטיות
  1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר (" מידע על המשתמש " ).
  2. החברה רשאית להשתמש במידע על המשתמש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע על המשתמש ליצירת קשר עם המשתמשים, לרבות לשם משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד SMS/MMS או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים. הגולש הרשום מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה .
  3. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בגין שימוש במידע המתקבל על ידה מהמשתמש שלא באמצעותה כי אם על-ידי צדדים שלישיים לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים באתר (כגון חברות אשר משתתפות במבצעי הטבות וכיוצא באלו), ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ואת תנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי .
  4. עם ההרשמה לאתר, כאמור בתקנון זה, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה תעביר, בהתאם לשיקול דעתה, את פרטי ההתקשרות שלו לצדדים שלישיים .
  5. עם ההרשמה לאתר, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה תהיה רשאית להקליט שיחות אשר ישמשו את החברה למעקב, בקשרה ושיפור תנאי השירות של החברה.
  6. עם ההרשמה לאתר, המשתמש מאשר ומסכים כי החברה תהיה רשאית להשתמש בנתונים של המשתמש לצורך העברת הצעות שיווקיות שונות עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
  7. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 7.4 לעיל, החברה רשאית למסור את פרטי המשתמש במקרה בו תמצא כי איזו מפעולותיו באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקט כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שבוצעו באתר.
  8. החברה אינה מתחייבת בפני המשתמש כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית למאגרי המידע הכלולים באתר, בפורום או בהמלצות .
  9. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת), יישמרו במאגר המידע של חתן כלה.

 8. קבצי Cookies
  1. "Cookies" הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב - Cookie בכדי ששרתי האתר זה יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על ה Cookie ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה .
  2. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב Cookie ולזהותך על פיו .

 9. קניין רוחני
  1. המשתמש מצהיר ומסכים כי כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים והמידע שהם מכילים, הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידה באתר כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה. זכויות היוצרים ברעיון העומד ביסוד האתר, לרבות עיצוב האתר, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית לחברה, שמורים לחברה. כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של החברה בכתב ומראש .
  2. עם רישום המשתמש לאתר, המשתמש מקנה לחברה רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בכל התכניםשהמשתמש ייעלה לאתר, ובכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או מי מטעמה, והמשתמש ו/או מי מטעמו מוותר על כל תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש בתכנים אשר הועלו לאתר על ידו כאמור לעיל. העלאת תכנים לאתר על ידי המשתמש מהווה הסכמה של המשתמש להמחות בהמחאה בלתי חוזרת וללא כל תמורה של כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בתכנים .
  3. המשתמש המעלה תכנים לאתר מתחייב ומצהיר כי הינו בעל מלוא זכויות היוצרים והזכויות המוסריות בתכנים אשר מועלים על ידו לאתר וכי אין בפרסום התכנים על ידו משום פגיעה בזכות כלשהי של צדדים שלישיים, לרבות על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ו/או חוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007 ו/או חוק איסור לשון הרע התשכ"ה- 1965 ו/או כל חוק אחר .

 10. שיפוי
  1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת כל חוק או תקנה על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר- ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט .
  2. הסכמה לתנאי השימוש באתר החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באתר על ידי המשתמש באם לא יעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש כפי שיעודכנו על ידי החברה מעת לעת.
  3. בנוסף לכל האמור להלן, המשתמש מתחייב כי בשימוש באתר הינו מתחייב כי לא יעשה את אחד או יותר מהדברים הבאים :
   1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי .
   2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין .
   3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה .
   4. הפצת "דואר זבל (spam)" לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר .
   5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות .
   6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה .
   7. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה .
   8. שימוש בכל רובוט, "תולעת " (spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה .
   9. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר .
   10. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא .
   11. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו .

 11. שונות
  1. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר .
  2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה - תנאי שימוש אלו יגברו .
  3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתו של המשתמש כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי המשתמש יישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות על ידי האתר.