תנאי שימוש

תנאי שימוש

1. הגדרות:

1.1 כל האמור במסמך זה בלשון זכר - אף נקבה במשמע. כל האמור במסמך זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

1.2 במסמך זה "תכנים" – הינם כל החומרים המופיעים באתר, לרבות חומר, מידע, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים אישיים של משתמשים, תמונות, קטעי וידאו ואודיו, הערכות - בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות האתר ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לאתר זכות שימוש בו.

 

2. הקדמה:

2.1 אתר https://www.hatankala.co.il/ ׁ(להלן- "האתר") מופעל ומנוהל על-ידי חברת פאפזו חתן כלה בע"מ.

2.2 השימוש באתר, לרבות במידע, בתכנים, בכלים ובשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו, ייעשה על-ידי המשתמש בכפוף לאישורו כי קרא והבין את תנאי השימוש, כמפורט להלן (להלן- "תנאי השימוש") וכי הוא מסכים להם. יובהר, כי השימוש באתר יהווה הסכמה מפורשת לכל תנאי השימוש.

2.3 תנאי השימוש באתר מסדירים את היחסים בין האתר לבין כל גולש העושה שימוש בשירותים המוצעים, במידע הקיים או במידע כלשהו שהשיג באמצעות האתר.

2.5 האתר (בעליו, מנהליו, עובדיו ומפעיליו), המצוי בשם המתחםפאפזו חתן כלה  ו/או בכל שם מתחם אחר השייך לו, וכל השייך לו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים לו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, לרבות הממשקים שבחינם, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי מקור, לרבות עיצוב האתר, עמודיו וממשקיו, ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו הנם קניינם הבלעדי של האתר ובעליו.

2.6 "הגולש" או "המשתמש" באתר, הנו כל העושה שימוש כלשהו בעמודי האתר, במידע שבו, בעיצובו, ברעיונותיו, בתכניו החזותיים והטקסטואליים, לרבות בממשקיו השונים, בשלמותם ו/או בחלקים מהם, לרבות שימוש פאסיבי כצפייה או עיון, ו/או אקטיבי כפעולת הדפסה, אחסון, שמירה, העברה לאחרים, השתתפות בפורום, שימוש בממשקי האתר השונים, מילוי טפסי פעולה אינטראקטיבית כלשהי ועוד, במצב און-ליין (Online) כשהוא מחובר לרשת האינטרנט, ו/או במצב אוף-ליין(Offline) כשהוא גולש באתר וממשקיו גם ממחשב ו/או מכשיר קצה אחר שאינו מחובר לרשת האינטרנט.

לצורך תנאי שימוש אלה ייחשב כ"גולש" או "משתמש" גם כל מי שמשתמש בחלקי מידע, תוכנה, קבצים או ממשקים שהגיעו אליו בכל דרך, אף אם הגיעו אליו או למחשבו לאחר עיבוד כלשהו ו/או במנותק מהקשרם התוכני, הטקסטואלי ו/או החזותי כפי שהם מופיעים באתר.

3. תיקונים בתנאי השימוש או באתר

3.1 האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתנאי השימוש הנ"ל בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יובהר, כי הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר ו/או עקיף אשר נגרם ו/או אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים לאור שינוי בתנאי השימוש, כאמור בסעיף זה לעיל.

3.2 יובהר, כי על כל משתמש ו/או גולש חלה החובה לעיין בתנאי השימוש בטרם יגלוש באתר, מכיוון שתנאי השימוש וכל שינוי בהם מחייבים את המשתמש ו/או הגולש. לצורך כך, תאריך העדכון האחרון של תנאי השימוש מופיע בראש עמוד זה.

3.3 הנהלת האתר רשאית, מעת לעת, לשנות את מבנה האתר, מראהו, לבצע שינויים בשירותים השונים הניתנים על-ידי האתר, לרבות בהיקפם ובזמינותם של השירותים הללו. יובהר כי הנהלת האתר אינה מחויבת בהודעה מוקדמת בדבר השינויים כאמור בסעיף זה, כך שלגולש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

3.4 במידה ונתקל הגולש במידע שגוי או מוטעה, נודה לו אם יודיע לנו על כך לכתובת הדוא"ל office@papzoo.com   על-מנת שנבדוק זאת, ולפי הצורך גם נתקן.

4. הרישום לאתר

4.1 ההרשמה לאתר היא בחינם, וגם השימוש בו אינו כרוך בתשלום כלשהו מצד המשתמש, להוציא עלויות תקשורת אינטרנטית ו/או סלולרית ו/או אחרת המשולמת לספק שירותי אינטרנט (ISP) ו/או לחברת סלולר ו/או לספק אחר מטעמו של הגולש. 

4.2 המשתמש מצהיר כי עם רישומו לאתר, הוא הבין והסכים לקבל את תנאי השימוש כמפורט לעיל ולהלן, וכי ידוע לו כי תנאי השימוש מחייבים אותו בכל שימוש שייעשה על ידו באתר.

4.3 עוד מצהיר המשתמש כי עם הרשמתו לאתר, ובמהלך השימוש בו, הוא מתחייב לפעול על-פי כל דין ובהתאם לתנאי השימוש דנן, ומצהיר כי באם לא יעשה כן, הוא יהא חשוף לסנקציות הקבועות בכל דין ובתנאי שימוש אלה.

4.4 בנוסף, המשתמש מצהיר כי התכנים שהנו מעלה לאתר באמצעים המתאימים לכך כגון פורומים, סקרים, טפסים, צ'טים וכו' הנם בהתאם לכל דין, וכי אין בהם משום הפרת זכויות יוצרים, ו/או פגיעה מוסרית באחרים, ו/או הפרת צו איסור פרסום, ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.

4.5 האתר אוסר על רישום משתמשים ו/או שימוש באתר טרם הגיעם לגיל 13. עם רישומו לאתר מצהיר הגולש כי הנו מעל גיל 13 וכי הבין והסכים לקבל את תנאי השימוש, כמפורט לעיל ולהלן.

ככל שהגולש המבקש להירשם לאתר מצוי בטווח הגילאים שבין 13 ל- 18, הרי שבהצטרפותו לאתר הוא מצהיר כי קיבל הסכמת ואישור הוריו ו/או אפוטרופוסיו החוקיים להצטרפות לאתר.

4.6 הגולש באתר מצהיר כי כל הפרטים אותם רשם בטופס ההרשמה הינם נכונים, מדויקים ומהימנים, לרבות תאריך לידה, מין, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, מצב משפחתי, וכן כל שאר הפרטים אותם על הנרשמים למלא בטופס הרישום.

4.7 גולש העושה שימוש באתר באמצעות מכשירו הסלולארי מתחייב לעדכן את האתר בכל שינוי במספר הטלפון הסלולארי שלו או במכשיר הסלולארי עצמו.

4.8 המשתמש באתר מתחייב שלא לחלוק עם אחרים את הסיסמה המשמשת אותו לצורך כניסה לפרופיל שלו באתר, לא לאפשר כניסה של אחרים מלבדו לפרופיל ולא לפעול בכל דרך אחרת אשר עלולה לסכן את בטחון הפרופיל. בנוסף, המשתמש מתחייב להימנע מלהעביר את הפרופיל שלו באתר לאחר, ככל שלא התקבל אישור לכך, מראש ובכתב.

4.9 חל על המשתמש איסור מוחלט לרשום אדם אחר לאתר ללא הסכמתו.

4.10 האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, למחוק ו/או להסיר כל תוכן, משתמש, קבוצה, רשת וכיו"ב, אשר לפי שיקול דעת האתר.

 4.11 דיוור ישיר: מאגר המידע המכיל מידע אישי עשוי לשמש לדיוור ישיר, בין אם באמצעים אלקטרונים ובין אם באמצעים מוחשיים. על ידי הרשמה לאתר, המשתמש מקנה בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת תוכן שיווקי בדיוור ישיר על ידי החברה; במידה ויחפוץ המשתמש להפסיק את משלוח הדיוור הישיר, יפנה לחברה בכתב בכתובת office@papzoo.com, ויבקש את הפסקת הדיוור. 

5. חסימת פרופיל

5.1 הנהלת האתר רשאית בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל כל שירות, לחסום כל משתמש, למחוק כל תוכן ו/או לבצע כל פעולה דומה אחרת, מבלי שתהא למשתמש כל טענה או תלונה כנגדה בעניין זה. בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לפרסם, לשדר או להעלות לאתר בכל אמצעי, לרבות פורום, סקר, וכיו"ב, תכנים, לרבות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר אשר אינם הולמים את האתר או מנוגדים לעקרונותיו, כמפורט בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו).

בעניין זהומבלי להגביל את רשימת המקרים בהם יהא רשאי האתר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, להורות על חסימת פרופיל כזה או אחר, תפורט להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של מקרים, אשר גם אם יתרחשו באופן חד פעמי, מצדיקים חסימת פרופיל משתמש בידי הנהלת האתר וסגירת חשבונו לאלתר:

5.1.1 משתמש אשר מילא בטופס הרישום את שמו בצורה חלקית או כוזבת;

5.1.2 משתמש אשר לא העלה לדף הפרופיל שלו תמונת פרופיל אמיתית שבה פניו מצולמות;

5.1.3 משתמש אשר בעת הרישום התחזה לאדם אחר;

5.1.4 משתמש המעלה לאתר תוכן ו/או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ו/או בלתי מוסרי, לרבות קללות, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, תכנים מאיימים, גזעניים, מעליבים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות, עולים כדי הסתה, מהווים עבירות פליליות או עוולות אזרחיות, פוגעים בצנעת הפרט, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור, תכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של חוקי מדינת ישראל ותכנים העלולים לפגוע באופן ישיר ו/או עקיף בגולשים האחרים ובמפרסמים באתר, ולרבות שימוש פוגעני באתר כלפי גולשים אחרים, לרבות הטרדה, איום או התנהגות בלתי נאותה או פגיעה בפרטיות.

5.1.5 משתמש העוסק בפרסום או בשכנוע משתמשים אחרים לקנות או למכור מוצרים או שירותים מכל סוג שהוא, בהעלאת חומר מסחרי כלשהו, במכירת מוצרים ו/או שירותים, בהעברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל לחברים אחרים באתר, בהפצה ו/או פרסום של אתרים מתחרים ו/או דומים, או בכל דרך אחרת העלולה לגרום למשתמשים באתר לנזקים.

5.2 התכנים כמפורט בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו) ייקראו ביחד להלן- "התכנים האסורים".

5.3 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), אין בחסימת פרופיל משתמש, כמפורט לעיל, כדי לגרוע מכל זכות של האתר להגיש תביעה כנגד משתמש המפר הוראות אלו, לדרוש לשפותו ו/או לפצותו בגין נזקים שנגרמו לו ו/או לבעליו ו/או למנהליו ו/או לנקוט נגדו בכל צעד אחר אשר עומד לרשות האתר על-פי כל דין.

6. קניין רוחני ושימוש בתכנים אחרים

6.1 הגולש מצהיר כי הינו הבעלים היחיד והחוקי של כל הזכויות, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, בכל תוכן שהוא המועלה על-ידו לאתר באמצעות כלי האתר השונים, לרבות תמונות, מידע טקסטואלי או חזותי, קטעי וידאו ואודיו, תמונות סטילס, ובכלל זה השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים גרפים, קודי מחשב, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, לרבות יישומים, עיצובים, יצירות, פיתוח, רעיון, עיצוב גראפי, יצירות מוזיקליות, המצאה, מכשיר, ידע ויישומים דומים אחרים (להלן- "התוכן האישי").

6.2 הגולש מצהיר כי אין בכל התוכן האישי אשר הועלה על-ידי הגולש לאתר, כמפורט בסעיף 6.1 לעיל, כדי להוות הפרה של זכויות צדדים שלישיים מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות.

6.3 הגולש מצהיר בזאת כי במועד העלאת התוכן האישי כאמור, לא ידוע לגולש על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת להפרת זכויות יוצרים או זכויות אחרות של צדדים שלישיים בקשר עם התוכן האישי שהועלה לאתר.

6.4 הגולש מעניק בזאת לאתר רישיון בלתי חוזר, לא בלעדי, ניתן להעברה, בלתי ניתן לביטול, בכל מדיה שהיא וללא כל תמורה, לעשות כל שימוש, באמצעות האתר, בתוכן האישי שהועלה על ידו ו/או על-ידי מי מטעמו ו/או הפועל בשמו לאתר ובכל זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלו, לרבות העתקה, הפצה, פרסום בכל אמצעי ממוחשב, מודפס או מוצג במדיות התקשורת והמידע השונות, כמו גם העלאתם ו/או הסרתם מאמצעים ו/או מדיות אלו על-פי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר ומנהליו, הצגת התוכן האישי לציבור ומתן רישיונות משנה. הגולש מצהיר כי הוא מוותר גם על כל זכויותיו המוסריות, ככל שקיימות, בתוכן האישי שהוא מעלה לאתר.

6.5 הגולש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או מי ממנהליו ו/או מפעיליו ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, בקשר לשימוש כאמור בתוכן האישי, וכן כי הוא פוטר את האתר מכל אחריות ו/או חבות בקשר עם השימוש בתוכן האישי כאמור שהועלה על-ידו לאתר, וכי הגולש לא יתבע דבר בגינם.

6.6 הגולש מתחייב לשפות ו/או לפצות את האתר ו/או כל מי מטעמו ו/או כל צד שלישי באופן מלא, בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם אי מילוי התחייבויות הגולש כמפורט לעיל ו/או אי נכונות הצהרותיו ו/או לגבי כל טענה להפרת זכויות או לפגיעה בקניין רוחני, וזאת על-פי דרישתו הראשונה של האתר ו/או הפועל מטעמו. כמו כן, הגולש מתחייב לשתף פעולה עם האתר ככל שיידרש, על מנת לסייע לאתר להתמודד מול תביעות של צדדים שלישיים בקשר עם הפרת זכויותיהם במסגרת התוכן האישי.

6.7 הגולש מתחייב בזאת לא לעשות כל שימוש, לרבות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא, בתכנים אשר אינם תוכן אישי שלו, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה.

6.8 הגולש מתחייב שלא לבצע כל פעולה בתכנים המופיעים באתר, לרבות הכנסת שינויים מכל סוג, העתקה, שידור, הפצה, הצגתם בפני הרבים, שיכפול, פרסום ו/או מסירתם ו/או מכירתם לצד ג', וזאת ללא אישורו בכתב של האתר ו/או מי מטעמו.

 

7. מדיניות הפרטיות של האתר

7.1 השימוש באתר וקבלת השירותים מהאתר, טעונים ומותנים בחלקם בהרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מספר פרטים, ובכלל זה את שמך המלא, את תאריך לידתך, מינך, מצבך הזוגי, עיסוקך, אזור מגוריך (לרבות עיר) ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא מסומנים במפורש. בלא מסירת נתוני אמת כמבוקש בשדות החובה לא תוכל להירשם לאתר.

7.2 הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר וכן פרטים אישיים נוספים שתמסור ותעלה לאתר, כפי המפורט בתנאי השימוש, יישמרו במאגר המידע של חברת פאפזו חתן כלה בע"מ. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל להירשם לאתר או להשתמש בחלק משירותיו.

7.3 האתר עושה שימוש בקבצי טקסט ותוכנה במחשב ("Cookies"), המאפשרים אימות ואגירת מידע אודות הרגלי השימוש של הגולש באינטרנט, שיפור השירות ופעולת האתר, תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת העדפותיהם של המשתמשים וכן לצרכי אבטחת מידע. האתר ישמור את המידע האמור במאגר המידע שבבעלותו.

Cookies הם קבצי טקסט שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה - Cookies יפקעו כאשר יסגור המשתמש את הדפדפן ואחרים יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו של המשתמש. ה-Cookiesמכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים בהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע אל האתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש באתר. המידע הטמון ב - Cookies מוצפן, והאתר נוקט בצעדי זהירות כדי להבטיח ככל הניתן שרק מחשביו יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

הגולש מצהיר בזאת כי הוא מתיר לאתר לשתולCookies המאפשרים את זיהויו, כמו גם לעשות כל שימוש במידע ובפרטים שנאספו באמצעות ה-  Cookies לרבות לצורכי משלוח מידע על שירותי האתר וצדדים שלישיים הקשורים בו.

אם אינך מעוניין בשתילת Cookies במחשבך, תוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (ניתן להיעזר לשם כך בקובץ העזרה של הדפדפן). עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר ו/או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, באפשרותך למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע נתון. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר יותאם להעדפותיך. הואיל וה- Cookies חוסכות לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות באתרים שונים, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

השימוש במידע שייאסף על-ידי האתר באמצעות ה- Cookies וכן כל יתר המידע והפרטים האישיים שמסרת, ייעשה רק על-פי מדיניות פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, וזאת למטרות המפורטות בסעיף 7.3 לעיל.

 

7.4 האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך על-ידי האתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), ללא קבלת הסכמתך מראש, אלא במקרים המפורטים להלן:

במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לרשויות לאכיפת החוק ו/או לצד שלישי הנפגע מהפרת תנאי השימוש, לפי הנדרש;

אם יינתן צו שיפוטי המורה לאתר למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין האתר;

בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

אם האתר יארגן את פעילות האתר במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שיתמזג עם גוף אחר או ימזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - הוא יהיה זכאי להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיו, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

למען הסר ספק יובהר, כי כל מידע שיוזן על ידיך בעת רישומך לאתר (כגון עיסוק, גיל וכיו"ב) עשוי להופיע באתר (אלא אם צוין אחרת במפורש), וזאת על מנת לאפשר למשתמשים באתר לזהות ולהכיר זה את זה.

7.5 הגולש מצהיר בזה כי הוא מסכים לכך כי האתר יציג קישוריות למידע ולפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים לאתר, לרבות לתמונות של המשתמשים, גם בדפים חיצוניים לאתר.

 

8. שירותים בתשלום

למרות שבשלב זה המידע ושירותי האתר מסופקים באתר בחינם, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לסטות ממדיניות זו ולגבות תשלומים בגינם על-פי שיקול דעתה הבלעדי. על שירותים בתשלום, ככל שיהיו, יופיע מחיר ו/או תינתן הודעה באתר.

 

9. נגישות למידע

9.1 האתר רשאי להגביל נגישות למידע למי מהגולשים, אם ליחיד ו/או לרבים, ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים באתר, אם לגולש זה או אחר ואם לכלל ציבור הגולשים באתר, על-פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות באמצעות חסימת פרופיל משתמש אשר לא תאפשר לגולש גישה למידע שהעלה לאתר, וכן חסימת כתובת IP של משתמש, כך שאותו משתמש לא יוכל לפתוח שום פרופיל שהוא באתר ממחשבו הפרטי.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, האתר יהא רשאי להגביל הנגישות למידע, כמפורט בסעיף זה, גם מן הטעמים מפורטים בסעיף 5 לעיל (על כל סעיפי המשנה שלו). בנוסף, הנהלת האתר ו/או עורכיו ו/או מפעיליו רשאים להתנות את גישת הגולש והשימוש הנ"ל ברישום ובמסירת מידע כפי שימצאו לנכון ולדרוש. גלישה ו/או שימוש כלשהו באתר לא יקנו לגולש כל זכות לחייב את האתר או מפעיליו לספק לו שרות, או מידע, או מוצר, או נגישות לנ"ל, ולא תהא לו כל עילת תביעה בגין האמור בסעיף זה.

9.2 האתר רשאי לשנות מעת לעת את המגבלות המפורטות בסעיף 10.1 לעיל, ו/או להוסיף מגבלות חדשות, ולא תהיה לגולש כל זכות או טענה בשל כך. האתר יהיה רשאי לדרוש את חידוש הרישום ו/או הפרטים ביחס אליהם לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהליו.

9.3 הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך, כי האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים, הרשתות והקבוצות, המוצעים או שיוצעו בו, יוסיפו להיות מוצעים ו/או כי יהיו מוצעים באופן שוטף, וכן כי הפסקת שירות כאמור תיתכן גם ללא מתן הודעה מוקדמת. הגולש מבהיר כי הוא מסיר בזה כל אחריות מהאתר בגין הפסקת שירותים ו/או רשתות ו/או קבוצות ו/או תכנים כאמור.

9.4 הגולש מצהיר בזה כי ידוע לו וכי הוא מסכים לכך כי ככל שבשל נסיבות כלשהן יחדל האתר מלפעול, בין באופן זמני או קבוע, לא יהיה בכך כדי להטיל על האתר אחריות מכל מין וסוג שהוא כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים.

 

10. אחריות בלעדית של הגולש לשימוש באתר ולתוצאות השימוש

10.1 האתר מכיל, בין היתר, מנועי חיפוש וקישורים אל מקורות מידע, משאבים ושירותים נוספים המתפרסמים בחלקם ע"י מפעילת האתר, ובחלקם האחר - שלא באמצעותה.

10.2 האתר אינו יכול לפקח ו/או לשלוט על הקישורים הללו ואינו מתחייב כי הקישורים הנוספים יובילו את המשתמשים לאתר/ים פעיל/ים. בוודאי שאין לראות בקישורים אל האתר ודרכו לקישורים אחרים, משום מתן חסות, מחויבות, או תמיכה מצד האתר.

10.3 על הגולשים חלה מלוא האחריות לגבי כל שימוש בתכנים שבאתר, לרבות שימוש באתרי משנה, בקישוריות ובאתרים אליהם מובילות הקישוריות (במישרין או בעקיפין).

10.4 למען הסר ספק, האתר אינו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, מכל סוג שייגרם למשתמשים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על החומר המופיע באתר.

הגולש מצהיר ומסכים בזאת כי הנו האחראי הבלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לאתר כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

10.5 הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתר הינה על אחריות המשתמש בלבד, ולא תהיה לגולשים כל זכות או טענה נגד האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו, בגין כל פגם ו/או ליקויי ו/או פגיעה כלשהי שייגרמו עקב פרסומם ו/או מכירתם ו/או שיווקם ו/או המלצה לשימוש כלשהו בהם.

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה לעיל, יובהר כי ככל שהמידע או התכנים המופיעים באתר (לרבות מידע חזותי או טקסטואלי, פרטי כתובות, מידע כלכלי, מידע מקצועי, שימוש במנועי חיפוש, שימוש במידע שהושג ממודעות לוח וממודעות פרסומיות) יהיו שגויים, לא מדויקים, משובשים, מוטעים מיסודם וכו', מכל סיבה שהיא, לרבות עקב טעויות אנוש ו/או מחדלים ו/או תקלות טכניות ו/או מעשים ו/או מחדלים של יוצרי האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או משתמשיו ו/או צדדים שלישיים, הגולש מסכים בזאת כי האחריות הבלעדית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם לו כתוצאה משימוש ואו מהסתמכות על המידע כאמור תחול עליו באופן בלעדי, ואילו האתר לא יישא בכל אחריות לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסמות בו ו/או מהסתמכות עליה. לעניין זה, האתר מהווה אך במה להצגת מידע וככזה, האתר לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין שימוש ו/או הסתמכות על מידע זה.

10.6 יכול ותהיה נגישות באתר גם למידע ו/או לתכנים ו/או לכלים ו/או למוצרים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות פרסומים וקישורים, תגובות, צ'טים ופורומים של משתמשים. הגולש מצהיר כי ידוע לו וכי הוא מסכים בזאת, כי האתר אינו אחראי למידע או לתכנים שמקורם בצדדים שלישים, לרבות לעניין פגיעה בפרטיות, לשון הרע, הפרת זכויות יוצרים או זכות מוסרית, ו/או כל עניין אחר. האחריות הבלעדית לאמינות, מהימנות, אמיתות או נכונות המידע או התכנים או הכלים או המוצרים הנ"ל, כמו גם לפרסומים של צדדים שלישיים, תחול על הצדדים השלישיים ולא על האתר. בנוסף, לא תהיה לגולש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין טיב המידע כמפורט לעיל (אשר ממילא אינו מידע המפורסם בידי האתר), והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד האתר ו/או כנגד מי מטעמו.

10.7 פרסום המודעות ו/או פרסומות באתר אינו מהווה המלצה, הבעת דעה או נקיטת עמדה מצד האתר, והאחריות בעניין זה חלה על המפרסם ועל המשתמש בלבד.

הפרסומות באתר, לרבות פרסומות גראפיות - "באנרים", קישורים טקסטואליים וכיוצ"ב, הן על אחריות המפרסם בלבד.

10.8 על הגולש חלה החובה לבדוק את המידע המפורסם באתר (ובפרט מידע המועלה לאתר בידי משתמשים אחרים) ממקורותיו-הוא ו/או לפנות למקורות מידע נוספים לביצוע בדיקה/אימות/השוואה עם הנתונים המופיעים באתר בטרם ביצוע פעולה העלולה להביא לפגיעה כלשהי, לרבות פגיעה כלכלית, בהסתמך על המידע או התכנים באתר. בכל מקרה, האחריות לכל פעולה מעין זו חלה על הגולש ו/או על הצד השלישי בלבד, ולא על האתר.

10.9 הגולש באתר מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת האתר ובין שלא בשליטתו; כי יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, לרבות נפילת שרתים, הפסקות חשמל, האקרים, וירוסים, פריצות מחשבים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי הגולש לאתר, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא; וכי למרות ידיעה והכרה באפשרות הגולש להינזק עקב הנ"ל, מסכים הגולש כי אין האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או נושאי משרה בו ו/או בעלי מניותיו ו/או צדדים שלישיים הקשורים בו, אחראים בכל צורה שהיא לנזקים אפשריים אלו, והגולש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד האתר בגין תקלות או נזקים אלו.

10.10 למען הסר ספק, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה ממשלוח מידע חסוי, פרטי, או אישי דרך האתר.

10.11 בכל מקרה, ומבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה (על כל סעיפי המשנה שלו), המשתמש פוטר בזאת את האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או נושאי משרה בו ו/או בעלי מניותיו ו/או מפעיליו, מאחריות כלשהי בגין השימוש באתר, לרבות מאחריות אישית.

 

11. תקשורת עם מנויים אחרים

המשתמש באתר מצהיר כי הוא אחראי אישית לכל קשר שבינו לבין משתמשים אחרים בשירות. האתר שומר על זכותו, אך אינו חייב, ליישב או לתווך כל מחלוקת בין משתמש לבין משתמשים אחרים. בנוסף, המשתמש מתחייב כי כל פעולה של איסוף מידע מצדו אודות משתמשים אחרים תבוא לאחר השגת הסכמתם מראש של אותם משתמשים.

12. פניות לאתר

בכל בקשה ו/או טענה של גולש באתר, לרבות תלונה בדבר משתמשים המעלים תכנים אסורים, כמפורט בסעיף 5.1.4 לעיל ופנייה לגבי מידע שהועלה לאתר, ניתן לפנות בדוא"ל הכולל את מהות הבקשה ופרטי ההתקשרות של המשתמש לכתובת הדוא"ל   office@papzoo.com במידת הצורך, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר, נציג מטעם האתר יפנה לגולש ו/או יטפל בפניית הגולש.

 

 

13. התיישנות, סמכות שיפוט ודין

13.1 המשתמשים באתר מסכימים בזאת, כי כל תביעה /ואו דרישה נגד האתר תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד היווצרות עילת התביעה, והצדדים רואים בכך הסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בסעיף 91 לחוק ההתיישנות תשי"ח - 1958, וזאת לאור אופי השימוש הייחודי באתר אינטרנט.

13.2 כל תביעה כנגד האתר תתברר אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בישראל, ולא בכל בית משפט ו/או מותב זר ו/או אחר. סמכות השיפוט המקומית בכל הקשור לתנאי השימוש והנובע מהם היא אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.